KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ KATARZYNĘ BIERZYŃSKĄ PSYCHOLOG


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO – jest: 

Katarzyna Bierzyńska Psycholog (adres doręczeń: ul. Sikorskiego 33e/25, 05-091 Ząbki; kontakt@kbterapia.pl), zwana dalej również Terapeutką. 

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych w braku takiego obowiązku. 

3. Przetwarzanie następujących kategorii danych będzie odbywało się w następujących celach: 

a) imię nazwisko, dane adresowe, nr PESEL – w celu zawarcia i wykonania umowy z Terapeutką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia prawnych obowiązków, takich jak dokonanie rozliczeń, realizacja obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b) numer telefonu komórkowego, adres e-mail, które zbierane są w przypadku, gdy Pani/Pana życzy sobie otrzymywać przypomnienia i powiadomienia dotyczące kolejnych wizyt i podaje ww. dane – w celu zawarcia i wykonania umowy z Terapeutką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

c) dane o stanie zdrowia Pani/Pana, inne informacje udzielane podczas terapii – w celu przeprowadzenia terapii, na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko takie podmioty, których współpraca jest niezbędna dla prowadzenia działalności przez Terapeutkę lub którym przekazanie danych stanowi wymóg obowiązującego prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby były to podmioty, które zapewniają najwyższe standardy ochrony danych. Do takich podmiotów należą m.in. przedsiębiorcy świadczący usługi wsparcia IT, usługi księgowe, archiwizacyjne etc. Podmioty te mają dostęp do danych wymienionych w pkt. 3 ppkt. 1 i 2 powyżej w zakresie uzasadnionym współpracą z Administratorem. 

5. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i do ich sprostowania, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne; 

b) prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania; 

c) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację; 

e) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO; 

f) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (które pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

6. Okres przetwarzania poniższych kategorii danych jest następujący: dane z pkt. 3 ppkt. 1 – 2 (dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy) przetwarzane będą: przez okres wykonywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami; przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, archiwizacji, podatkowych etc.); dane z pkt. 3 ppkt. 3 przetwarzane będą przez okres wykonywania umowy do czasu cofnięcia zgody, na podstawie której są przetwarzane lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o usunięcie danych. 

7. Wobec Pani/Pana nie będą automatycznie podejmowane decyzje w oparciu o zgromadzone przez Administratora dane osobowe, za wyjątkiem automatycznego wysyłania powiadomień i przypomnień o zaplanowanych wizytach, jeśli taka usługa stanowi element zawartej z Państwem umowy.